Informace k

Zápisu

Výsledky zápisu pro rok 2022/2023

Informace k zápisu Ukrajina

Mateřská škola Měchenice

oznamuje, že zápis dětí k docházce na školní rok 2022/2023

proběhne 5.5.2022 od 15,00- 17,00 hod.

 

Ředitelka mateřské školy Měchenice, po dohodě se zřizovatelem obec Měchenice v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2022.

Přihlášky se odevzdávají do MŠ Měchenice, Spojovací 344, 252 06 Měchenice

 

A to: osobně  5.5.2022

 

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce

kopie těchto dokladů:

– rodný list dítěte,

– průkaz totožnosti zákonných zástupců

– přihlášku dítěte do mateřské školy- originál- potvrzené dětským lékařem

 

Pokud dojde k nějakým omezením vzhledem k nákaze Covid- 19, budeme Vás včas informovat o změně způsobu podání přihlášky a příslušných dokumentů.

 

Od 1.4.2022 máte na webových stránkách msmechenice k dispozici odkaz na elektronický předzápis do MŠ https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/mechenice 

Elektronický předzápis slouží k usnadnění a urychlení zápisu dítěte do naší mateřské školy, program Vás navede k vyplnění potřebných údajů, dále tisk žádosti ( potřeba potvrdit lékařem).

 

Přihláška zápisu je ke stažení také ZDE

 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávaní v MŠ Měchenice od 1.9.2022

Ředitelka Mateřské školy Měchenice, příspěvkové organizace stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a zákonem 500/2004 Sb., správní řád.

  1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona), tzn. dovrší věk 5 let do 31 .8. 2022 a mají trvalý pobyt v obci Měchenice.
  2. Ostatní děti s trvalým pobytem v Měchenicích, které do 31. 8. 2022 dovrší věk nejméně 3 let, jsou přijímány podle data narození v posloupnosti od nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším do naplnění kapacity mateřské školy.
  3. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona) a nemají trvalý pobyt v Měchenicích.
  4. Ostatní děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti od nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším do naplnění kapacity mateřské školy.
  5. Děti s trvalým pobytem v Měchenicích, které jsou mladší, než děti uvedené v bodu 2.

 

V Měchenicích 9.3.2022                                                                   Samková Dana

                                                                                                         Ředitelka mateřské školy